Tuinweetjes

 

In de tuin gebeuren allerlei dingen. Waarom gebeurt er dit, waarom gebeurt dat. Op sommige vragen zijn vaak simpele handelingen nodig, voor een goede oplossing van die vraag. Het kan ook gebeuren, dat je het probleem oplost door juist niets te doen.

De tuinweetjes zijn te bekijken in een tuinweetjes ABC.

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ